Context

Provinciale staten leggen de beleidskaders en financiële kaders vast voor het college. Via de planning- en controlcyclus controleren provinciale staten of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de budgetten eveneens via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan provinciale staten.
Elke cyclus start met een planning. Voor de planning- en controlcyclus is dit de begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Kadernota en het tweede is deze Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan bijsturing plaatsvinden. De planning- en controlcyclus sluit af met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag.
In de Najaarsrapportage 2016 staan centraal de financiële voortgang en de prognose van het jaarrekeningresultaat.
De Begroting 2017 richt zich op het beleid en de ramingen voor 2017 en verder. Alle financiële bijstellingen, die in deze Najaarsrapportage aan u worden gepresenteerd, zijn ook verwerkt in de Begroting 2017.