Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

De meicirculaire 2016 (niet verwerkt in Kadernota 2016) geeft hogere ramingen voor de opcenten motorrijtuigen-belasting en de algemene uitkering. De meeropbrengst van € - 900.000 wordt conform de door provinciale staten vastgestelde Kadernota 2016 in de ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB” gestort. Bij het vaststellen van de Kadernota 2016 hebben provinciale staten een motie aangenomen waarin is aangegeven dat wanneer gelden aan deze egalisatiereserve worden onttrokken of toegevoegd dit aan provinciale staten wordt gemeld. Ook is de totale omvang van de reserve gemaximeerd op € 5 mln.
De algemene inkomsten zijn verhoogd met een niet geraamde BTW teruggave van € - 429.000.
Het resultaat Treasury is verlaagd met € 1.125.000 als gevolg van de neerwaartse bijstelling van het geprogno-tiseerde rentepercentage schatkistbankieren van 0,25% (kadernota 2016) naar 0%.
Op de stelposten zijn er geen verdere bijstellingen.