Bijstellingen programma's

Over de periode 1 januari t/m 31 juli 2016 bedragen de lasten op programma’s € 221,5 mln. en de baten
€  - 39,3 mln. Dit betekent dat per 31 juli bij de lasten 46 % van de begroting is gerealiseerd en bij de baten 14,7 %.
Op basis van deze realisatie t/m 31 juli 2016 en de verwachtingen voor de laatste 5 maanden van 2016 is per programma een prognose voor geheel 2016 gemaakt. Staat bij een begrotingspost vast dat de realisatie in 2016 gaat afwijken van de begroting (lager of hoger), dan is dit verwerkt in de prognose en is een begrotingswijziging opgesteld. Bij deze werkwijze blijven buiten beschouwing de afwijkingen die (nog) onzeker zijn. Zie ook hierna onder 2.4.
De bijstellingen van de lasten en baten op de programma’s bedragen in totaal € 39,282 mln. (= nadelig). De bijstellingen op de stortingen en onttrekkingen bij de reserves bedragen in totaal € - 41,042 mln. (= voordelig). Per saldo bedragen de bijstellingen op de programma’s dus € - 1,760 mln. (= voordelig, minder beslag op algemene middelen).