Ontwikkeling algemene reserves

Algemene reserves
De Algemene Reserve wijzigt door een correctie ten opzichte van de Kadernota 2016. De Reserve Weerstandvermogen wijzigt niet.
De Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB neemt met € 0,9 mln. toe.
(zie 2.1). Het saldo van deze reserve wordt € 3,9 mln. (maximale omvang € 5 mln.).