Prognose jaarrekeningsresultaat

De prognose ten gunste van jaarrekeningresultaat 2016 bedraagt € - 1,064 mln. voordelig. Dit is na verwerking van de bijstellingen op de algemene dekkingsmiddelen, stelposten en programma’s. Zie hiervoor onder 2.1 en 2.2 en verder in de hoofdstukken 3 en 4.
Wij merken op dat deze prognose gebaseerd is op de stand van zaken per 31 juli 2016. Ontwikkelingen na deze datum zijn daarom niet meegenomen. Bovendien is geen rekening gehouden met afwijkingen die (nog) onzeker zijn. Voorbeelden van het laatste zijn onder andere projecten waarbij de realisatie onzeker is en projecten waarbij onzeker is of de uitvoering (grotendeels) in 2016 of 2017 plaatsvindt. In dergelijke gevallen is de begroting niet bijgesteld.
Het werkelijke rekeningresultaat over 2016 kan daarom afwijken van de prognose ten gunste van het jaar-rekeningresultaat.
Om tot betere prognoses van het rekeningresultaat te komen, zal in 2017 bij de kwaliteitsverbetering van de P&C cyclus een aanpak worden ontwikkeld die ook rekening houdt met afwijkingen die op het moment van rapporteren nog onzeker zijn. Per programma zal een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van de prognose inclusief een weging van de onzekerheden. De hierbij te hanteren systematiek is vergelijkbaar met die van de paragraaf Weerstandvermogen.
Ook worden in deze aanpak de afwijkingen meegenomen die met reserves verrekend worden. Deze zijn bij de huidige wijze van rapporteren relatief onzichtbaar.

In het onderstaande overzicht treft u de opbouw van het bijgestelde begrotingssaldo 2016 aan.

In het coalitie akkoord is afgesproken bij een eventueel positief jaarrekeningresultaat 1/3 deel te storten in de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie, 1/3 deel te storten in de reserve Grote Wegen Werken en 1/3 deel te storten in de Algemene reserve.