Bijstellingen programma's

Dit hoofdstuk gaat over de bijstellingen op de programma’s. Per programma wordt een prognose per 31 december 2016 gegeven. Voor het maken van deze prognose is nagegaan welk bedrag van de openstaande verplichtingen gerealiseerd gaat worden in 2016 en welk bedrag van de nieuwe verplichtingen (nieuwe zaken die tijdens het proces van de NJR zijn ontstaan) in 2016 nog tot realisatie komt.
Als de prognose afwijkt van de begrote baten en lasten leidt dit tot één of meerdere financiële bijstellingen (begrotingswijzigingen).
Hieronder worden de politiek relevante bijstellingen per programma toegelicht.
Onder politiek-relevante bijstellingen wordt hierbij verstaan:

  • extra inkomsten die vrij besteedbaar zijn;
  • nieuwe stortingen in of onttrekkingen aan bestemmingsreserves die nog niet geraamd waren;
  • wijzigingen die leiden tot een mutatie van de algemene middelen (niet-budgettair neutraal);
  • middelen anders besteden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedoeld.

In bijlage 1 vindt u de bijbehorende begrotingswijzigingen
Naast de politiek-relevante bijstellingen zijn er technische bijstellingen. Deze zijn politiek niet relevant (voldoen niet aan bovenvermelde criteria) en leiden niet tot een mutatie van de algemene middelen (budgettair neutraal). Een toelichting op de technische bijstellingen vindt u in bijlage 2 (technische begrotingswijzigingen).