Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen

Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijziging

Programma / Reserve

Onderwerp

2016 L

2016 B

2016  Totaal

Totaal

9.935.000,00

-9.935.000,00

0,00

Programma 2 Landelijk gebied

90.000,00

-90.000,00

0,00

Productgroep 0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving

90.000,00

-90.000,00

0,00

Tijdelijke intensivering regulier beleid

90.000,00

-90.000,00

0,00

Programma 3 Bodem, water en milieu

-309.000,00

-3.000,00

-312.000,00

Productgroep 0305 Vergunningverlening en handhaving BWM

-277.000,00

-15.000,00

-292.000,00

Startsubsidie BSB-M

0,00

-15.000,00

-15.000,00

Eindafrekening 2015 Omgeveingsdienst NoordZeekanaalgebied en RUD

-277.000,00

0,00

-277.000,00

Productgroep 0306 Basistaken BWM

-32.000,00

12.000,00

-20.000,00

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

-32.000,00

12.000,00

-20.000,00

Programma 4 Economische ontwikkeling

-663.000,00

-381.000,00

-1.044.000,00

Productgroep 0401 Economische zaken

-663.000,00

-381.000,00

-1.044.000,00

Balansafwikkelverschillen

-63.000,00

-381.000,00

-444.000,00

MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

-100.000,00

0,00

-100.000,00

Investeringsimpuls energietransitie

-500.000,00

0,00

-500.000,00

Programma 5 Bereikbaarheid

-10.987.000,00

-8.737.000,00

-19.724.000,00

Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

1.578.000,00

-20.752.000,00

-19.174.000,00

Balansafwikkelverschillen

-170.000,00

0,00

-170.000,00

Brede Doeluitkering (BDU) (excl. oud BRU). Zie ook productgroep 0502

1.748.000,00

-20.752.000,00

-19.004.000,00

Productgroep 0502 Verkeersveiligheid

-12.565.000,00

12.015.000,00

-550.000,00

Brede Doeluitkering (BDU) (excl. oud BRU). Zie ook productgroep 0501

-12.565.000,00

12.015.000,00

-550.000,00

Programma 6 Cultuur en erfgoed

562.000,00

-221.000,00

341.000,00

Productgroep 0601 Erfgoed

527.000,00

-71.000,00

456.000,00

Balansafwikkelverschillen

-44.000,00

-71.000,00

-115.000,00

Park Vliegbasis Soesterberg

221.000,00

0,00

221.000,00

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

350.000,00

0,00

350.000,00

Productgroep 0602 Kunsten

35.000,00

-150.000,00

-115.000,00

Jeugdcultuurfonds

35.000,00

0,00

35.000,00

Cultuurparticipatie

0,00

-150.000,00

-150.000,00

Programma 7 Bestuur en middelen

-723.000,00

0,00

-723.000,00

Productgroep 0702 Strategie en bestuurlijke zaken

-792.000,00

0,00

-792.000,00

Ecoduct Boele Staal

-406.000,00

0,00

-406.000,00

Licenties Presto

-136.000,00

0,00

-136.000,00

Presto: verschuivingen naar 2017

-250.000,00

0,00

-250.000,00

Productgroep 0705 Bedrijfsvoering

69.000,00

0,00

69.000,00

BTW en horizontaal toezicht

35.000,00

0,00

35.000,00

Balansafwikkelverschillen

-99.000,00

0,00

-99.000,00

Realisatie laadpalen

97.000,00

0,00

97.000,00

Poortwoningen

36.000,00

0,00

36.000,00

Algemene middelen

1.064.000,00

-204.000,00

860.000,00

Algemene dekkingsmiddelen en Stelposten

0,00

-204.000,00

-204.000,00

Uitkering provinciefonds

0,00

-348.000,00

-348.000,00

Opcenten motorrijtuigenbelasting

0,00

-552.000,00

-552.000,00

Treasury

0,00

1.125.000,00

1.125.000,00

Overigen, BTW teruggave

0,00

-429.000,00

-429.000,00

Saldo Begroting

1.064.000,00

0,00

1.064.000,00

Saldo Begroting

1.064.000,00

0,00

1.064.000,00

Reserves

Reserves

21.029.000,00

-427.000,00

20.602.000,00

Mutatie reserves Algemene middelen

900.000,00

0,00

900.000,00

Egalisatiereserve Alg.uitk. en MRB

Uitkering provinciefonds

348.000,00

0,00

348.000,00

Opcenten motorrijtuigenbelasting

552.000,00

0,00

552.000,00

Mutatie reserves Programma 3 Bodem, water en milieu

-275.000,00

20.000,00

-255.000,00

Reserve PUEV

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

-275.000,00

20.000,00

-255.000,00

Mutatie reserves Programma 4 Economische ontwikkeling

600.000,00

0,00

600.000,00

Res. proj. Energie agenda

Investeringsimpuls energietransitie

500.000,00

0,00

500.000,00

Res. proj. MBO onderwijs/arbeidsmarkt

MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

100.000,00

0,00

100.000,00

Mutatie reserves Programma 5 Bereikbaarheid

19.554.000,00

0,00

19.554.000,00

Res. GWW/Mobiliteitsplan BDU

Brede Doeluitkering (BDU) (excl. oud BRU).

19.554.000,00

0,00

19.554.000,00

Mutatie reserves Programma 6 Cultuur en erfgoed

0,00

-350.000,00

-350.000,00

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

0,00

-350.000,00

-350.000,00

Mutatie reserves Programma 7 Bestuur en Middelen

250.000,00

-97.000,00

153.000,00

Reserve Huisvesting

Realisatie laadpalen

-97.000,00

-97.000,00

Res. project Presto/ERP

Presto: verschuivingen naar 2017

250.000,00

0,00

153.000,00