Bijlage 2: Technische begrotingswijzigingen

Bijlage 2: Technische begrotingswijziging

Programma / Reserve

Onderwerp

Omschrijving

2016 L

2016 B

2016  Totaal

Totaal

-8.962.000,00

8.962.000,00

0

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

-8.458.000,00

4.843.000,00

-3.615.000,00

Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling

-4.843.000,00

4.843.000,00

0,00

Vliegbasis Soesterberg

-4.843.000,00

4.843.000,00

0,00

In 2016 zullen de lasten en baten rechtstreeks op de balansrekening geboekt worden. Hierdoor verdwijnt Vliegbasis Soesterberg uit de exploitatie. Een toelichting op de resultaten vindt net zoals voorgaande jaren plaats via het projectenblad Hart van de Heuvelrug.

Productgroep 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

-3.615.000,00

0,00

-3.615.000,00

Programma wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

-3.615.000,00

0,00

-3.615.000,00

Het ingeschatte begrote bedrag is hetzelfde gebleven (ruim € 7,1 mln). Echter bij de kadernota is dit niet goed verwerkt waardoor er teveel begroot is. Dit wordt hiermee gecorrigeerd. Zie ook de reserves.

Programma 2 Landelijk gebied

-12.800.000,00

0,00

-12.800.000,00

Productgroep 0203 Programmering en uitvoering AVP

-12.800.000,00

0,00

-12.800.000,00

Agenda Vitaal Plateland

-12.000.000,00

0,00

-12.000.000,00

De subsidieregeling POP 3 is trager op gang gekomen dan bij de begroting van uit is gegaan. De provincie cofinanciert de POP3 projecten. Daarnaast is bij de kadernota 2016 uitgegaan van een gelijke verdeling van het meerjarenbudget van AVP. Op basis van de inmiddels opgestelde gebiedsprogramma's voor 2016 is een beter beeld van het kasritme van de gebiedscommissie's en wordt de begroting hierop aangepast. Zie ook de reserves

Recreatie om de stad

-800.000,00

0,00

-800.000,00

Wijziging kasritme. De verwachting is dat 8 ton minder uitgegeven wordt dan begroot. De inrichting en overdracht van het IJsselbos heeft vertraging opgelopen, door weersomstandigheden en onderhandeling over de voorwaarden van overdracht. Bij het project De Rivier (Haarzuilens) is een aanvullende niet voorziene bestemmingsprocedure nodig.  Zie ook de reserves.

Programma 3 Bodem, water en milieu

-859.000,00

-3.124.000,00

-3.983.000,00

Productgroep 0306 Basistaken BWM

-859.000,00

-3.124.000,00

-3.983.000,00

Luchtvaarttaken

41.000,00

-41.000,00

0,00

Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Voor 2016 ontvangt de provincie Utrecht opnieuw een bedrag van € 41.479. In 2016 zal een besluit worden genomen over de eventuele voortzetting en hoogte van deze financiering door het Rijk vanaf 2017.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma bodemconvenant

-1.000.000,00

-1.914.000,00

-2.914.000,00

Ten opzichte van de begroting wordt dit jaar circa 1 mln. niet besteed. Omdat er een half jaar met te weinig bezetting is gewerkt is er onderbesteding in zowel apparaatskosten als materiele uitgaven. Budget voor inhuur om deze achterstand weg te werken, kan pas sinds vaststelling van de jaarrekening 2015, waarin besloten besloten is de resterende ISV gelden beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma bodemsanering. Dit aanvullende budget vanuit het ISV worden hierbij tevens als baten begroot.   Zie ook de reserves.

Bijdrage Rijk waterbodems

100.000,00

-1.169.000,00

-1.069.000,00

Het Rijk stelt van 2016 tot 2020 in totaal € 3.262.626 beschikbaar om projecten in de waterbodem uit te laten voeren door waterschappen. Wij dienen toezicht te houden om de besteding van betreffende middelen. De bijdrage wordt jaarlijks aan de decentrale uitkering bodem toegevoegd. Deze baten en bijbehorende lasten worden hierbij begroot. Uitvoering vindt plaats via het programma bodemsanering. De bijbehorende reserve wordt gebruikt om het verschil in kasritme van lasten en baten op te vangen.  Zie ook de reserves

Programma 4 Economische ontwikkeling

3.060.000,00

-1.060.000,00

2.000.000,00

Productgroep 0401 Economische zaken

3.060.000,00

-1.060.000,00

2.000.000,00

Cofinancieringsfonds

3.000.000,00

-1.000.000,00

2.000.000,00

Betreft aanpassing van het kasritme van de lasten 2016 tot en met 2019 naar aanleiding van de verordening Economic Board Utrecht 2016(algemeen kredietplafond van € 10 miljoen).  In de primitieve begroting 2016, en ook in de meerjarenraming 2017 tot en met 2019, was een bedrag van € 844.000 opgenomen, terwijl de lasten naar verwachting in 2016 € 3 miljoen hoger zullen uitvallen. Ook was nog geen rekening gehouden met de ontvangen bijdrage van € 1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken inzake de MKB-regeling Innovatiestimulering Regio en Topsectoren(MIT). Ook voor de jaren 2017 tot en met 2019 worden hogere lasten verwacht. De per saldo hogere lasten worden onttrokken aan de reserve  Cofinanciering.

Promotie en acquisitie

60.000,00

-60.000,00

0,00

Voor deelname aan het Investor Relations programma van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) ontvangen wij € 60.000 van het Rijk. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten toe met dit bedrag.

Programma 5 Bereikbaarheid

6.552.000,00

-6.595.000,00

-43.000,00

Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

7.352.000,00

-6.595.000,00

757.000,00

Uitvoering Mobiliteitsprogramma(UMP)

3.082.000,00

-5.825.000,00

-2.743.000,00

Bij een twintigtal projecten is het kasritme van de lasten en de baten aangepast naar de laatste verwachtingen. Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in 2015 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2016. Zie ook productgroep 0502. De totale raming van de lasten wordt hierdoor verhoogd met € 2,282 miljoen en bij de baten met € 5,825 miljoen. Per saldo wordt er € 3,543 miljoen minder aan de reserve GWW( nieuw Mobiliteitsprogramma) onttrokken.

Bereikbaarheidsoffensief(BOR)

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

Aanpassing van het kasritme van de lasten naar de laatste verwachting bij het project N412 Universiteitsweg de Bilt. Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in 2015 en de nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd in 2016. Hierdoor worden de lasten met € 1,5 miljoen verhoogd. De hogere lasten worden onttrokken aan de reserve GWW(Mobiliteitsprogramma).

Stationsgebied Driebergen Zeist

770.000,00

-770.000,00

0,00

Aanpassing van het kasritme van de lasten en baten naar aanleiding van de laatste verwachtingen. De bijdrage aan ProRail dit jaar voor de aanleg van de infra en aan NS voor aanleg van de P&R komen waarschijnlijk  € 770.000 hoger uit dan de geraamde € 4 miljoen. Ook de baten nemen met dit bedrag toe, door de terugontvangst van de door ons voorgeschoten kosten van ProRail. 

VERDER pakketstudies

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

De verwachting is dat het kasritme van de lasten voor projecten die mede door gemeenten, met name project aanleg ongelijkvloerse spoorkruising Amersfoortseweg, worden uitgevoerd worden € 2 miljoen hoger uitvallen dan de geraamde € 7 miljoen in 2016. De hogere lasten worden onttrokken aan de reserve Verder.

Productgroep 0502 Verkeersveiligheid

-800.000,00

0,00

-800.000,00

Uitvoering Mobiliteitsprogramma(UMP)

-800.000,00

0,00

-800.000,00

Bij een twintigtal projecten is het kasritme van de lasten en de baten aangepast naar de laatste verwachtingen. Hierbij is ook rekening gehouden met de realisatie in 2015 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2016. Zie ook productgroepen 0501.  De totale raming van de lasten wordt hierdoor verhoogd met € 2,282 miljoen en bij de baten met € 5,825 miljoen. Per saldo wordt er € 3,543 miljoen minder aan de reserve GWW( nieuw Mobiliteitsprogramma) onttrokken.

Programma 6 Cultuur en erfgoed

93.000,00

-275.000,00

-182.000,00

Productgroep 0601 Erfgoed

198.000,00

-275.000,00

-77.000,00

Cultuur en erfgoednota 2016-2019

-250.000,00

0,00

-250.000,00

Aanpassing van de begroting 2016 en de jaren 2017 tot en met 2019 met de in de Cultuurnota en erfgoednota 2016-2016 'Alles is Nu' (PS2016BEM06) opgenomen bedragen. Zie ook de productgroepen 0602 en 0603. De hogere cq. lagere lasten worden onttrokken cq. gestort in de reserve CHS.

Limes samenwerking 2016-2019

275.000,00

-275.000,00

0,00

Het nominatiedossier Romeinse Limes als Unesco werelderfgoed wordt samen met ander overheden opgepakt. De verwachte lastenn voor 2016 bedragen € 400.000. In de begroting was rekening gehouden met € 125.000. De hogere lasten worden gefinancierd uit de bijdragen van de provincies Zuid-Holland, Gelderland, de Rijksdienst voor Culrureel Erfgoed en de ANWB.

Erfgoedparels

173.000,00

0,00

173.000,00

De verwachte lasten van het fonds erfgoedparels zijn conform het PS besluit PS2015MME04 € 3,2 miljoen. In de begroting was rekening gehouden met € 3,027 miljoen. De hogere lasten worden onttrokken uit de reserve Investeringsfonds provinciaal Erfgoed.

Productgroep 0602 Kunsten

145.000,00

0,00

145.000,00

Cultuur en erfgoednota 2016-2019

145.000,00

0,00

145.000,00

Aanpassing van de begroting 2016 en de jaren 2017 tot en met 2019 met de in de Cultuurnota en erfgoednota 2016-2016 'Alles is Nu' (PS2016BEM06) opgenomen bedragen. Zie ook de productgroepen 0601 en 0603. De hogere cq. lagere lasten worden onttrokken cq. gestort in de reserve CHS.

Productgroep 0603 Omroep en bibliotheken

-250.000,00

0,00

-250.000,00

Cultuur en erfgoednota 2016-2019

-250.000,00

0,00

-250.000,00

Aanpassing van de begroting 2016 en de jaren 2017 tot en met 2019 met de in de Cultuurnota en erfgoednota 2016-2016 'Alles is Nu' (PS2016BEM06) opgenomen bedragen. Zie ook de productgroepen 0601 en 0602. De hogere cq. lagere lasten worden onttrokken cq. gestort in de reserve CHS.

Programma 7 Bestuur en middelen

112.000,00

0,00

112.000,00

Productgroep 0705 Bedrijfsvoering

112.000,00

0,00

112.000,00

Kapitaallasten Archimedeslaan 6

112.000,00

0,00

112.000,00

De kapitaallasten voor Archimedeslaan zijn aangepast op basis van de werkelijke investeringen 2014. De kapitaallasten worden onttrokken aan de reserve Huisvesting. De nu berekende aanpassing wordt toegevoegd aan de bestaande onttrekking. Zie ook reserves.

112.000,00

0,00

112.000,00

Reserves

3.338.000,00

15.173.000,00

18.511.000,00

Mutatie reserves Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

0,00

3.615.000,00

3.615.000,00

Reserve Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling

Programma wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

0,00

3.615.000,00

3.615.000,00

Mutatie reserves Programma 2 Landelijk gebied

0,00

12.800.000,00

12.800.000,00

Reserve Programma landelijk gebied

Agenda Vitaal Plateland

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Recreatie om de stad

0,00

800.000,00

800.000,00

Mutatie reserves Programma 3 Bodem, water en milieu

2.983.000,00

1.000.000,00

3.983.000,00

Egalisatiereserve Bodemsanering

Provinciaal Uitvoeringsprogramma bodemconvenant

1.914.000,00

1.000.000,00

2.914.000,00

Bijdrage Rijk waterbodems

1.069.000,00

1.069.000,00

Mutatie reserves Programma 4 Economische ontwikkeling

0,00

-2.000.000,00

-2.000.000,00

Reserve Cofinancieringsfonds

Cofinancieringsfonds

0,00

-2.000.000,00

-2.000.000,00

Mutatie reserves Programma 5 Bereikbaarheid

0,00

43.000,00

43.000,00

Reserve Grote wegenwerken

Uitvoering Mobiliteitsprogramma(UMP)

0,00

2.043.000,00

2.043.000,00

Reserve VERDER

VERDER pakketstudies

0,00

-2.000.000,00

-2.000.000,00

Mutatie reserves Programma 6 Cultuur en erfgoed

355.000,00

-173.000,00

182.000,00

Reserve Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed

Erfgoedparels

0,00

-173.000,00

-173.000,00

Reserve CHS

Cultuur en erfgoednota 2016-2019

355.000,00

0,00

355.000,00

Mutatie reserves Programma 7 Bestuur en Middelen

0,00

-112.000,00

-112.000,00

Reserve Huisvesting

Kapitaallasten Archimedeslaan 6

0,00

-112.000,00

-112.000,00