Bijlage 3: Staat van inkomensoverdrachten

In de Programmabegroting 2016 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Deze staat is eerder gewijzigd via de Kadernota 2016.
Door middel van deze najaarsnota stellen wij u voor om onderstaande instellingen toe te voegen aan deze staat van inkomensoverdrachten om een juridische basis te creëren voor de subsidieverlening.

STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2016

Programma

Omschrijving

Bedrag

3

Bodem, water en milieu

Waternet

100

5

Bereikbaarheid

Stadsdistributie Stop & Drop Amersfoort

23

Verbetering doorfietsroutes USP & Rijnsweerd

890

Uitbreiding U15

406

Truckspotting en Logistiek makelaar Amersfoort

217

De Gebruiker Centraal

1451

Toelichting aanpassing staat van inkomensoverdrachten per programma

Programma 3 Bodem, water en milieu
Waternet voert het project ‘waterbodemsanering ’t Slijk’ uit. Wij verlenen hiervoor een subsidie aan het waterschap. Op basis van de subsidieverlening kan Waternet in totaal maximaal ruim € 3 miljoen ontvangen en wordt volledig gedekt door een bijdrage van het Rijk. Het bedrag voor dit jaar ( € 100.000) is een uitbetaling van een voorschot aan Waternet.

Programma 5 Bereikbaarheid

Stadsdistributie Stop & Drop Amersfoort
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Amersfoort voor de implementatie van een Stop & Drop systeem in de binnenstad een subsidie van € 23.000 toegekend. Hiermee worden bewegingen en overlast van vrachtverkeer teruggebracht.

Verbetering doorfietsroutes USP & Rijnsweerd
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Utrecht voor de uitbreiding van fietsroutes naar het Utrecht Science Park de Uithof en Rijnsweerd een subsidie van € 890.000 toegekend. Hiermee worden overbelaste verbindingen verbeterd en de aantrekkelijkheid van de fiets als alternatief vergroot.

Uitbreiding U15
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de stichting U15 voor de uitbreiding van de activiteiten van de U15 naar meer werkgebieden binnen de provincie Utrecht een subsidie van € 406.000 toegekend. Hiermee worden werkgevers geholpen om in gezamenlijkheid hun duurzame bereikbaarheid, en daarmee die van de regio, te verbeteren.

Truckspotting en Logistiek makelaar Amersfoort
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Amersfoort voor de inzet van truckspotting en een logistiek makelaar een subsidie van € 217.000 toegekend. Hiermee worden logistiek stromen inzichtelijk gemaakt en gebundeld waarmee het aantal bewegingen van vrachtverkeer wordt verminderd.

De Gebruiker Centraal
In het kader van Beter Benutten vervolg wordt aan de gemeente Utrecht voor de uitvoering van het project De Gebruiker Centraal een subsidie van € 1.451.000 toegekend. Hiermee wordt op voor burgers belangrijke momenten zoals verhuizing of schoolgaan van kinderen aandacht besteed aan mobiliteitskeuzes. Hierdoor wordt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd.