Algemene dekkingsmiddelen

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

In de begroting wordt voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten MRB vanaf 2016 uitgegaan van de raming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze raming wordt jaarlijks opgesteld voor de berekening van de provinciefondsuitkering.
De raming in de begroting 2016 is dus gebaseerd op de meicirculaire 2015. De raming in de begroting 2017 zal gebaseerd zijn op de meicirculaire 2016.

In de meicirculaire 2016 is echter ook de raming 2016 bijgesteld en verhoogd tot € -116,5 mln. Dat betekent een meeropbrengst van € -552.000, die cf de Kadernota 2016 in de ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB” wordt gestort. Bij het vaststellen van de Kadernota 2016 hebben provinciale staten een motie aangenomen waarin is aangegeven dat wanneer gelden aan deze egalisatiereserve worden onttrokken of toegevoegd dit aan provinciale staten wordt gemeld. Ook is de totale omvang van de reserve gemaximeerd op € 5 miljoen. Voor de stand van deze reserve wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Uitkering Provinciefonds

Wij ontvangen drie maal per jaar informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de (hoogte van de) provinciefondsuitkeringen: via de mei-,  september-  en decembercirculaire (laatste als afronding van het lopende jaar).
Ten opzichte van de Kadernota 2016 is de bijstelling in de meicirculaire positief en wordt de uitkering € -348.000 hoger. De bijstelling is vooral het gevolg van de ‘‘samen-trap-op-trap-af-systematiek’’ met het Rijk.
De ramingen van de algemene uitkering provinciefonds zijn echter nogal wisselend en kunnen in de eerstvolgende (september)circulaire weer een ander beeld (negatiever of positiever) geven. Om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten, wordt cf de Kadernota 2016 de meeropbrengst gestort in de ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB’’. Zie verder hierboven bij Opcenten Motorrijtuigenbelasting. Voor de stand van deze reserve wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Treasury
De opbrengsten uit Treasury worden met € 1,125 mln. naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van het geprognotiseerde rentepercentage schatkistbankieren van 0,25% (kadernota 2016) naar 0%. Verwacht wordt dat het rentepercentage in de rest van 2016 en ook in 2017 nihil blijft.

Dividend en overige algemene inkomsten

De algemene inkomsten zijn aangepast voor een niet geraamde BTW teruggave van € -429.000. Zie verder onder 4.7.