Stelposten

Een stelpost is een begrotingspost waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt. Bij het
opstellen van de begroting wordt een deel van de beschikbare (algemene) middelen achter de hand
gehouden om hieraan op een later tijdstip een bestemming te geven.
De volgende algemene stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2016:
1. Stelpost onvoorzien
2. Stelpost loon- en prijscompensatie

Na de Kadernota 2016 zijn er geen mutaties geweest in de stelpost onvoorzien.

De stelpost Loon- en prijscompensatie is bij de Kadernota 2016 geheel aangewend.