Programma 3: Bodem, water en milieu

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en RUD
Bij de eindafrekening van de Dienstverleningsovereenkomsten met Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied en de RUD over 2015 is gebleken dat deze niet volledig zijn besteed. Een bedrag van € -277.500 is terugontvangen.

Startsubsidie BSB-M
De ontvangen startsubsidie BSB-M is ongeveer € -15.000 hoger dan geraamd.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
De lasten zijn lager omdat de uren van de provincie zelf uit de algemene middelen worden betaald. De Rijksbijdrage is echter ook lager. Het budget en onttrekking worden hierop aangepast. De restant reserve blijkt hoger dan noodzakelijk, daarom kan € -275.000 worden teruggestort naar de algemene middelen.

Woonschepenknelpunten
Het project Woonschepenknelpunten nadert zijn afronding. Voor zover nu valt te voorzien zal het budget met een bedrag van €100.000 tot € 150.000 worden overschreden. Dit tekort wordt veroorzaakt binnen het deelproject Woonschepenhaven Tull en ’t Waal. Wanneer deze overschrijding zich daadwerkelijk voordoet, zal aanspraak gemaakt worden op de reserve weerstandsvermogen. Dit zal dan in de jaarrekening 2016 worden geëffectueerd

Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.