Programma 4: Economische ontwikkeling

Balansafwikkelingsverschillen
Een voordeel van € -444.000 wordt veroorzaakt door afrekening van het subsidieproject herstructurering bedrijventerrein de Hagen/ de Biezen van de gemeente Vianen uit 2004.

Investeringsimpuls energietransitie
Aanpassing van het kasritme van de uitgaven in 2016 op die in de energieagenda 2016-2019: in de energieagenda 2016-2019 worden de uitgaven in 2016 geraamd op € 1 miljoen, terwijl er € 1,5 miljoen beschikbaar is. Voorgesteld wordt om € 0,5 miljoen via de reserve projecten over te boeken naar 2017.

MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt
Een bedrag van € 200.000 is toegekend om onze faciliterende rol als provincie in dit vraagstuk waar nodig met financiële middelen te ondersteunen. Voor de besteding wordt onder andere gedacht aan het leveren van een bijdrage aan een arbeidsmarktmonitor voor de provincie Utrecht, samen met o.a. EBU en de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Daarnaast denken we aan het ondersteunen van het stimuleringsfonds leren/werken, mogelijk bijdragen aan het Techniekpact (Pim van den Berg is ambassadeur) en andere specifieke projecten op het vlak onderwijs-arbeidsmarkt voor (V)MBO. Voor dit jaar wordt verwacht dat € 100.000 nodig is.
Daarnaast loopt een BOB-traject van PS (Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming) over de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt dat naar verwachting eind dit jaar zal zijn afgerond. In dit traject wordt gekeken naar de aard van het vraagstuk, worden feiten en cijfers verzameld en op basis van een analyse enkele scenario’s geschetst voor de taak- en rolinvulling van de provincie. Afhankelijk van het uiteindelijk gekozen scenario zal een investerings-behoefte geformuleerd kunnen worden. Eind dit jaar is duidelijk welke activiteiten en middelen nodig zijn om onze rol goed te kunnen invullen. Voorgesteld wordt om € 100.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 2017 om invulling te kunnen geven aan de uitkomsten van het BOB- traject.

Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.