Programma 6: Cultuur en erfgoed

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam (SvA) is vastgesteld door GS, de uitvoering gaat daarmee van start met bijbehorende lasten. Voor de periode 2015-2019 is er maximaal € 13,5 miljoen beschikbaar voor het Utrechts deel van de NHW en SvA. Hiervan is direct € 4 mln. beschikbaar gekomen in 2015. De overige middelen spaart de provincie in de periode 2016-2019 bij elkaar, doordat conform het Coalitie-akkoord een derde van de positieve rekeningresultaten ten gunste van NHW komt. In 2016 was dit € 3,8 mln., wat het huidige saldo € 7,8 mln. maakt. Maximaal de gespaarde middelen worden begroot. Voor 2016 zijn de verwachte uitgaven
€ 350.000. De komende jaren worden via de begroting 2017 verder ingevuld.
Jeugdcultuurfonds
Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de kadernota een motie ingediend waarbij voor maximaal 4 jaar
€ 35.000 per jaar beschikbaar wordt gesteld voor extra kosten van coördinatie en PR. Het doel hiervan is om de samenwerking met het jeugdcultuurfonds van 12 gemeenten uit te breiden tot alle 26 gemeenten. Dankzij deze bemiddeling van het jeugdcultuurfonds kunnen in 2016 ongeveer 700 jongeren van 4 tot 18 jaar, van ouders met een minimum inkomen, het hele jaar professioneel les krijgen in een kunstvak.

Park Vliegbasis Soesterberg
Op de voormalige Vliegbasis Soesterberg bevinden zich 114 historische objecten die de drie belangrijke periodes van de vliegbasis illustreren. Om de staat van onderhoud van de diverse objecten in beeld te brengen, heeft Monumentenwacht in opdracht van de provincie Utrecht een tweetal onderzoeken uitgevoerd:
- In het eerste onderzoek (mei 2015) zijn de 14 grotere objecten, die momenteel in gebruik zijn voor cultuur, onderzocht. Daar kwam uit naar voren dat een slag gemaakt moet worden in achterstallig onderhoud.
- Een aanvullend tweede onderzoek is geïnitieerd om alle overige 100 objecten te onderzoeken. Eind maart 2016 zijn de resultaten van dit tweede onderzoek binnen gekomen.
Binnen de Cultuurnota 2016-2019 is € 250.000 gereserveerd voor het herstellen en onderhouden van de historische objecten op Park Vliegbasis Soesterberg. Uit de resultaten van de twee onderzoeken is gebleken dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud. Er is minimaal € 221.000 extra nodig voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Er zullen keuzes gemaakt worden welke objecten aangepakt zullen gaan worden.
Wij stellen voor om voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud € 221.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

Balansafwikkelingsverschillen
Betreft incidentele voordelige afwikkelingsverschillen ad € -115.000 op het gebied van cultuur en zorg. Het gaat om voordelen door niet uitbetaalde reserveringen van voorgaande jaren en afrekeningen, waaronder Vrede van Utrecht ad € -71.000, van diverse subsidieregelingen op het gebied van cultuur, erfgoed en zorg.

Cultuurparticipatie
Het PCP Programma cultuurparticipatie is afgelopen. De rijksbijdrage hoeft niet terugbetaald te worden en kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (€ -150.000).

Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.