Programma 7: Bestuur en middelen

BTW en horizontaal toezicht
Als gevolg van personele uitstroom is de provincie kwetsbaar geworden op het gebied van BTW en horizontaal toezicht. Wij zijn bezig om de ontstane leemte in te vullen en te voorzien in een extra kwaliteitsimpuls.
Die acties hebben mede geleid tot een niet geraamde BTW teruggave van € -429.000, die verwerkt is onder de algemene dekkingsmiddelen, zie 3.1. De daarmee samenhangende kosten voor begeleiding en extern advies bedragen € 35.000. In die kosten was niet voorzien.
Wij stellen daarom voor van de netto opbrengst € -394.000 ten gunste van algemene middelen te laten komen.

Realisatie laadpalen
Vanuit onze voorbeeldfunctie en om tegemoet te komen aan de toenemende maatschappelijke vraag naar laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, zijn laadpunten op het parkeerdek van het provinciehuis geplaatst (inclusief infrastructuur) voor de elektrische voertuigen (t.b.v. pool- en dienstvoertuigen en bezoekers). Dit is eerder niet voorzien in het investeringsplan, maar er is wel ruimte in de reserve aanwezig om dit te dekken. Voorgesteld wordt eenmalig € 97.000 te onttrekken aan de reserve Huisvesting.

Poortwoningen
In verband met de renovatie en afsplitsingswerkzaamheden aan de Poortwoningen zijn er ook werkzaamheden aan het poortgebouw uitgevoerd. Hierbij zijn enkele onvoorziene werkzaamheden direct onder handen genomen om recht te doen aan de monumentale status van het gebouw. Dekking van de benodigde € 36.000 is mogelijk binnen de bedrijfsvoering door het inzetten van een deel van het voordelige balansafwikkelingsverschil ad. € -99.000.

Voordelig balansafwikkelingsverschil ad. € -99.000
De bedrijfsvoering laat een voordelig balansafwikkelingsverschil zien door onder andere minder postverzending, minder kosten aan salarisverwerking en minder IPO beheerskosten eind 2015. Voorgesteld wordt een deel hiervan in te zetten ten behoeve van de investering van de poortwoningen (zie hierboven).

Presto: verschuivingen naar 2017
De oplevering van de rapportagetool verschuift naar 2017. Dit geldt ook voor een deel van de activiteiten van Presto II – Facilitair.

Licenties Presto
De benodigde licenties worden in 2016 betaald. Hiervoor is binnen het programma VBI - Presto II Facilitair budget opgenomen. De uitgaven komen echter niet in één keer t.l.v. de algemene middelen, maar worden vanaf 2017 in 5 jaarlijkse termijnen afgeschreven.

Ecoduct Boele Staal
De afrondende werkzaamheden voor Ecoduct Boele Staal vallen lager uit dan verwacht. De bijdrage van het programmabureau Hart van de Heuvelrug aan deze kosten zijn opgenomen in de projectreserve. Het restant van ruim € -400.000 valt vrij in de algemene middelen.

Naast deze politiek relevante wijzigingen zijn er op dit programma technische bijstellingen. Deze worden toegelicht in bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.