Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

Om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten is bij de Kadernota 2016 besloten tot het instellen van een ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB’’. Via deze reserve worden fluctuaties op de korte termijn in de algemene uitkering provinciefonds en de opbrengst uit opcenten MRB opgevangen.

Voor meer informatie over de stortingen wordt verwezen naar 3.1.