Kenmerken reserve Mobiliteitsprogramma

 Criteria

Toelichting

Naam en nummer

93024/93041 Reserve Mobiliteitsprogramma (voorheen GWW)

Soort

Bestemmingsreserve

Instellingsdatum

PS X-14/1988, herzien PS d.d.27 juni 2005(PS2005BEM20)

Besluitvorming

Provinciale Staten

Nut en noodzaak

Om de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma, onder andere vanwege de wegeninvesteringen, concessies OV en samenwerkingsprojecten met het rijk en regio, op te kunnen vangen in het mobiliteitsprogramma, is het enerzijds noodzakelijk om een egalisatiereserve te vormen en anderzijds te kunnen sparen voor toekomstige grote investeringen.

Functie

Zowel sparen als egaliseren

Doel

Doel is geld voor het mobiliteitsprogramma beschikbaar te houden en zodoende financiële stabiliteit en soliditeit te bewerkstelligen in de komende begrotingsjaren.

Ambtelijk beheerder

Afdelingsmanager MEC

Voeding

In 2014 is het mobiliteitsprogramma opgeleverd. Op basis hiervan is de storting voor materiële en apparaatskosten begroot. Het mobiliteitsprogramma liep in eerste instantie tot 2028 en is verlengd tot 2030.

Plafond/streefbedrag

Niet bepaald. Hangt samen met het meerjarige investeringsplan.

Minimumbedrag

Niet bepaald, mag niet negatief zijn.

Bestedingsplan

Bestedingen volgens het uitvoerings(Mobiliteits)programma dat tot en met 2018 vastgesteld is. Investeringen worden via aparte GS besluiten aan PS voorgelegd.

Voorwaarden besteding

Uitgaven die in het uitvoerings(mobiliteits)programma voorzien zijn.

Looptijd

Totdat mobiliteitsprogramma ophoudt te bestaan.

Risico’s

Reserve kan negatief komen indien uitgaven sneller gaan dan gepland en mogelijk niet doorgaan van geplande projecten.

Bijzonderheden

De uitgaven die gefinancierd worden met BDU gelden maken onderdeel uit van het mobiliteitsprogramma. Vanaf 2016 is de BDU geen doeluitkering meer,  maar een decentralisatie uitkering. Dit is de reden dat een saldo vanaf 2016 in deze reserve wordt gestort of onttrokken. Per 1 januari 2016 is er nog een saldo van vooruitontvangen BDU gelden. In IPO verband is hierover afgesproken dat de concessie-uitgaven hiervoor worden aangewend.